Iets doen in Veenendaal

Onze Activiteiten

Escaperooms, Bijlwerpen, Pubquiz en meer.

lees meer
Arrangementen

Bedrijfsuitjes

Teambuilding activiteiten en buffetten.

lees meer
Cafe the Circle

Onze huiskamer

Speciaal bieren, Bites, Poolen, Spelletjes en Darten.

lees meer

Om je bezoek en het bezoek van andere mensen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Bij het betreden van de locatie van The Circle ga je als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities

The Circle: aanbieder van diverse activiteiten en evenementen, gevestigd aan de Tuinstraat 14 te Veenendaal
Activiteiten: alle diensten die The Circle aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, escaperooms, bijlwerpen, darten, poolen en het gebruik van de horeca.
Arrangement: een combinatie van activiteiten
Bezoeker(s): een natuurlijke of rechtspersoon die met The Circle een overeenkomst heeft gesloten om gebruik te maken van de activiteiten van The Circle, diegene die een reservering heeft geplaatst bij The Circle voor een activiteit alsmede eenieder die de locatie van The Circle betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een activiteit van The Circle.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bezoekers van The Circle. Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden nadat er gebruik is gemaakt van een activiteit of dienstverlening door The Circle, een uitzondering wanneer er tijdens het online reserveren van een activiteit betaald is met iDEAL.
De overeenkomst tussen de bezoeker en The Circle komt tot stand op het moment dat The Circle via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd. Als de bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde activiteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.
Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van The Circle om een activiteit beschikbaar te stellen aan de bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde start- en eindtijd. Binnen een groep za een individuele wens om wel of niet aan een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

4. Prijzen

Alle prijzen die The Circle hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten de gereserveerde activiteit/arrangement worden aan je doorberekend.

5. Annuleren

Zodra een bezoeker een reservering voor een activiteit heeft geplaatst dan is de reservering definitief.

Indien je één of meerdere afspraken wilt of door omstandigheden moet annuleren, dan kun je deze tot 48 uur van tevoren kosteloos verschuiven. Bij annulering(en) binnen 48 uur of als je niet met je team aanwezig bent (no show) op de door jou geboekte dag/tijd(en), dan zal het volledige entreegeld in rekening worden gebracht. 

Dit verzoek doe je door een e-mail te sturen aan The Circle, in deze e-mail vermeld je de naam van de bezoeker(s), de oorspronkelijke datum/tijd en de gewenste datum/tijd.

6. Wijzigen

Het wijzigen van de datum, het tijdstip of het aantal personen van een reservering is mogelijk in overleg met The Circle.

Dit verzoek doe je door een e-mail te sturen aan The Circle, in deze e-mail vermeld je de naam van de bezoeker(s), de oorspronkelijke datum/tijd en de gewenste datum/tijd. Beoordeling van dit verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, dit is ter beoordeling door The Circle, hierbij houdt The Circle zich aan minimaal 48 uur van tevoren en de beschikbaarheid van de gewenste datum.

The Circle behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, arrangement of de arrangements volgorde te wijzigen. De bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij The Circle, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met die persoon zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een ander persoon.

7. Veiligheid

Het betreden van de activiteiten van The Circle geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. The Circle hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan de activiteiten van The Circle.
Bij het betreden van The Circle aanvaardt de bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verschillende plaatsen getoond en worden door middel van instructies door het personeel van The Circle kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van personeel van The Circle op te volgen. De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.
Bezoekers zijn verplicht om zich tijdens het gebruik van activiteiten van The Circle zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere bezoekers of personeel van The Circle. Gedrag dat de bezoeker of het personeel van The Circle in gevaar brengt wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is The Circle gerechtigd de bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken is alleen mogelijk bij de voordeur en is in andere ruimten verboden. Indien en voor zover het dienstdoende personeel van The Circle het vermoeden heeft dat een bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

8. Aansprakelijkheid en schade

The Circle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de bezoeker, ongevallen welke op enige wijze voortvloeien uit gebruik van een activiteit, letsel of enig ander nadeel dat een. bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan The Circle, tenzij aansprakelijkheid van The Circle op grond van de wet dwingendrechtelijke is voorgeschreven. Indien The Circle op enige wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van The Circle wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor The Circle geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.
In aanvulling op het vorige aanvaardt The Circle geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de bezoeker aan de activiteiten verzorgd door The Circle. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door The Circle niet aanvaard. Indien een bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij The Circle aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij The Circle. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

9. Wangedrag en aansprakelijkheid bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van The Circle en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van The Circle en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen The Circle, dan wordt de bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt. Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) The Circle en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan personeel van The Circle en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer zich in The Circle bevonden.
De bezoeker vrijwaart The Circle voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van de bezoeker zich in The Circle bevonden.

10. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

11. Klachten

The Circle doet haar uiterste best om een bezoek aan The Circle zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van The Circle te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan dient de klacht in elk geval binnen 48 uur na gebruikmaking van de activiteit van The Circle, schriftelijk bij The Circle te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. The Circle zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, p de hoogte houden van de behandeling.

12. Vragen

Voor vragen over de activiteiten van The Circle, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met The Circle. Daarnaast kun je je vragen ook per e-mail stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk je naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mailadres. The Circle streeft ernaar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.
The Circle
Tuinstraat 14
3901RB Veenendaal
E-mail: info@circleveenendaal.nl
Telefoon: 0318-769173

13. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen The Circle en haar bezoekers zullen bij uitsluiten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van The Circle.

RESERVEER ONLINE